Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
Fiftyfifty: een dienstverlener voor studiebegeleiding en aanverwante diensten, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76088790.

Student: de natuurlijke persoon die met fiftyfifty een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: de schriftelijk overeengekomen afspraak tot uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen fiftyfifty en student.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
Het intakegesprek is, tenzij anders overeengekomen, kosteloos en vrijblijvend. Op basis van het intakeformulier, door student ingevuld op de website, en het intakegesprek, ontvangt de student schriftelijk een persoonlijk studieplan. Dit studieplan bevat de aanpak, kosten en betaaloptie (zie Artikel 6 Betaalopties). De overeenkomst komt tot stand op het moment dat student overgaat tot betaling en/of op andere wijze aangeeft akkoord te gaan.

Artikel 4 Uitvoering van de werkzaamheden
Fiftyfifty voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Op fiftyfifty rust een inspanningsverplichting. Fiftyfifty kan niet garanderen dat met de dienstverlening een bepaald resultaat wordt geboekt.

Indien fiftyfifty dit nodig acht kan zij voor de uitvoering van de werkzaamheden kundige derden inschakelen.

De student draagt er zorg voor dat alle voor de studiebegeleiding relevante gegevens en documenten, waaronder studiematerialen, tijdig aan fiftyfifty worden verstrekt.

Een mentoruur betreft 60 minuten. De mentoruren vinden in principe digitaal plaats via whereby.com/fiftyfifty.school.

De mentoruren kunnen in overleg gebruikt worden voor meetings en/of feedback geven op ingestuurde stukken en/of lezen van ingestuurde stukken.

De data waarop de werkzaamheden zullen plaatsvinden, worden in overleg tussen de student en fiftyfifty bepaald.

Indien de student, zonder tijdige mededeling (minimaal 24 uur voor aanvang van het geplande mentoruur/mentoruren), geen gebruikmaakt van het reeds ingeplande mentoruur/mentoruren wordt één mentoruur door fiftyfifty in rekening gebracht.

Artikel 5 Tarieven en uitvoeringstermijn
Fiftyfifty en student komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per mentoruur overeen.

Een aangekocht mentoruur/mentoruren is/zijn maximaal twee jaar geldig, gerekend vanaf de datum van aankoop. Na het verstrijken van deze twee jaren komen de ingekochte uren die nog niet verbruikt zijn te vervallen, tenzij er binnen deze twee jaar nieuwe mentoruren worden aangekocht. Na het moment van opwaarderen van het urentegoed zijn alle uren opnieuw twee jaar lang geldig.

Indien er meer mentoruren nodig zijn dan voorafgaand zijn aangekocht, worden deze extra uren tegen hetzelfde tarief in rekening gebracht. Een voorbeeld: Stel student neemt 6 uren af, hierbij wordt er 6 x € 63,- in rekening gebracht. Indien student later nog 2 extra uren in wil kopen, wordt hier 2 x € 63,- in rekening gebracht.

Het eerste mentoruur vanuit fiftyfifty geldt als proefperiode. Indien student na deze proefperiode besluit dat de begeleiding van fiftyfifty onvoldoende aansluit bij diens wensen, staat het de student vrij de overeenkomst per direct op te zeggen waarbij het uur in rekening wordt gebracht tegen het uurtarief van € 75,75. Student dient deze opzegging per e-mail door te geven aan fiftyfifty, uiterlijk 48 uur na plaatsvinden van het eerste mentoruur.

Fiftyfifty behoudt zich het recht tarieven te wijzigen. Indien fiftyfifty dit voornemens is, maakt zij dit één maand voor de ingangsdatum van de wijziging(en) kenbaar. De student heeft in een dergelijk geval het recht om binnen vier weken na deze bekendmaking de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 6 Betaalopties
Fiftyfifty biedt twee betaalopties aan. 

Betaaloptie 1: In één keer via Tikkie.
Het totaalbedrag, vermeld in het persoonlijk studieplan, wordt voor aanvang van de werkzaamheden betaald via Tikkie. 

Betalingsoptie 2: In termijnen via Tikkie.
Bij uitzondering, bijvoorbeeld wanneer student niet in staat is het totaalbedrag, voorgesteld in het persoonlijk studieplan, voor aanvang van de werkzaamheden in zijn geheel te betalen, kan fiftyfifty de student betaling in termijnen aanbieden. De eerste termijn is dan voor aanvang van de werkzaamheden, de overige termijn/termijnen zijn dan tijdens de werkzaamheden. De termijnen worden door fiftyfifty in overleg met student bepaald.

Artikel 7 Klachtenprocedure
Klachten over de verrichte werkzaamheden kunnen door de student direct, maar in ieder geval binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht, per e-mail (mentor@fiftyfifty.school) gemeld worden aan fiftyfifty.

Indien fiftyfifty de klacht gegrond acht, zal fiftyfifty de werkzaamheden alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de student aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dient door de student schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Restitutie van reeds verbruikte mentoruren is niet mogelijk, tenzij sprake is van een ernstige tekortkoming in de uitgevoerde werkzaamheden door fiftyfifty.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
Op elke overeenkomst tussen fiftyfifty en de student is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen gaan naar Rechtbank Amsterdam. Alvorens zich tot een rechter te wenden, zullen fiftyfifty en student eerst proberen om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

Do need you help?

Meld je aan